ျငိမ္းခ်မ္းေရး စစ္တမ္း (၂၀) – ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံအား ျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ရႈေဒါင့္မွ သံုးသပ္ျခင္း

U Aung Htoo

ျမန္မာတြင္ ဆိုရိုးစကား နွစ္ခုရွိသည္။ တခုမွာ “ေျမွာ္လင့္တံုး ေက်ာ့ဆံုးလာေခ်ျပီ။” ဟူ၍ျဖစ္သည္။ မိမိေျမွာ္လင့္ေစာင့္စားေနေသာ ခ်စ္သူ ေရာက္ရွိလာျပီ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေျမွာ္လင့္သည့္ အတိုင္းျဖစ္လာျပီ ဟူ၍လည္းေကာင္း ၀မ္းေျမာက္စြာရည္ညႊန္းသည့္ သေဘာကို ဆိုလုိသည္။ အျခားတခုမွာ “တိမ္ၾကားမင္းေခါင္ က ငွက္ေပ်ာေတာထဲက ထြက္လာတယ္။” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္ကိုအုပ္စိုးမည့္ မင္းေလာင္းသည္ ေကာင္းကင္မွေန၍ တိမ္ကိုစီးကာ ထြက္ေပၚလာလိမ့္မည္ဟု ျပည္သူလူထုကေျမွာ္လင့္ေစာင့္စားေနခဲ့ၾကသည္။ လက္ေတြ ့တြင္မူမင္းေလာင္းသည္ေျမျပင္ ငွက္ေပ်ာေတာ ထဲမွေနကာ ေလးဘက္ေထာက္ျပီး ထြက္လာခဲ့သည္။ ထိုအခါ ျပည္သူလူထု၏ စိတ္ပ်က္မႈကို ေဖၚက်ဴးသည့္ သေဘာေဆာင္သည္။

.

၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံသည္ “ေျမွာ္လင့္တံုး ေက်ာ့ဆံုးလာျခင္း” ျဖစ္သလား၊ “တိမ္ၾကားမင္းေခါင္” ဇာတ္ခင္း ေနျခင္း ျဖစ္သလားဟူသည္ကို ျငိမ္းခ်မ္းေရး နွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ရႈေဒါင့္မွ သံုးသပ္ရပါမည္။ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အဖိုအနဂ ၣထိုက္တန္သည့္ “ပင္လံု” ဟူေသာ အမည္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ ဒုတိယအၾကိမ္ထပ္သံုးကာ ညီလာခံက်င္းပရျပန္သနည္း။ လူ ့အဖြဲ ့အစည္းကို အုတ္ျမစ္ခ်သည့္ စာခ်ဳပ္သည္ တခုတည္းသာ ရွိရပါမည္။ သာဓကအားျဖင့္ ကမာၻ ့ျငိမ္းခ်မ္းေ၇းကို တည္ေဆာက္ရန္ ဦးတည္ခ်ဳပ္ဆိုေသာ ကုလသမဂၢ ပဋိဥာဥ္စာတမ္း[1] ကိုၾကည့္ပါ။ ယင္း၏ ေ၀ါဟာရမ်ားကို နားမလည္ေသး၊ မရွင္းေသးလွ်င္ အစည္းအေ၀း အေျမာက္အမ်ားက်င္းပကာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျပဳနိုင္သည္။ သို ့ရာတြင္ ကုလသမဂၢ ပဋိဥာဥ္ စာတမ္း ဟူေသာအမည္ျဖင့္ ပထမ စာခ်ဳပ္ၾကီးတည္ရွိေနသမွ် ဒုတိယ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို၍ မရနိုင္ပါ။
.

ဆြစ္ဇာလန္ အား ျပည္နယ္[2] သံုးခု တို ့စုေပါင္းကာ ျပည္ေထာင္စု နိုင္ငံအျဖစ္ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ဖက္ဒရယ္စာခ်ဳပ္ (Federal Charter) ကို ၁၂၉၁ ခုနွစ္တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။ အလားတူ အမည္ျဖင့္ ထပ္မံ၍ ညီလာခံ ေခၚယူျခင္း၊ စာခ်ဳပ္သစ္ ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းတို ့မျပဳသလို၊ မူရင္းစာခ်ဳပ္ကို ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းလည္း မျပဳခဲ့ပါ။ ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံတြင္ ျပည္ေထာင္စုဆိုင္ရာ ေနာက္ထပ္ခ်ဳပ္ဆိုေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားသည္ ဆက္စပ္မႈရွိေသာ္လည္း အေၾကာင္းအရာ အသစ္မ်ား၊ ေခါင္းစဥ္အသစ္မ်ား ျဖစ္သည္။ မူရင္းအမည္ကို ထပ္မံသံုးစြဲကာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းမျပဳ။ သမိုင္း၏ အေမြအနွစ္ျဖစ္ေသာ ဖက္ဒရယ္စာခ်ဳပ္ သည္ တခုတည္းအေနျဖင့္ အမည္ေရာ အနွစ္သာရပါ မူရင္းအတိုင္းပင္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

.

မေလးရွားနိုင္ငံ၏ အေတြ ့အၾကံဳသည္လည္း အလားတူျဖစ္သည္။ ၁၉၆၃ ခုနွစ္တြင္ မေလးယား၊ ဆားဘား၊ ဆားရ၀ပ္ နွင့္ စကၤာပူ တို ့ပူးေပါင္းျပီး မေလးရွားသေဘာတူညီခ်က္[3] ကို ခ်ဳပ္ဆိုကာ မေလးရွားဖက္ဒရယ္နိုင္ငံတည္ ေဆာက္လာခဲ့သည္။ ၁၉၆၅ ခုနွစ္တြင္ စကၤာပူက ခြဲထြက္သြားခဲ့သည္။ သို ့ရာတြင္ မေလးရွားသေဘာတူညီခ်က္သည္ ထိုအတိုင္းပင္ ဆက္ရွိေနသည္။ က်န္သည့္ျပည္နယ္နွစ္ခုျဖစ္ေသာ ဆားဘား နွင့္ ဆားရ၀ပ္ တို ့သည္ ၄င္းတို ့အခြင့္ အေရး နစ္နာဆံုးရံႈးသည္ဟု ယူဆသည့္အခါအတိုင္း မေလးရွား သေဘာတူညီခ်က္ကို ကိုးကားကာ ဗဟိုအစိုးရကို အေရးဆိုေလ့ရွိသည္။ သို ့ရာတြင္ အလားတူ အမည္ျဖင့္ ထပ္မံ၍ ညီလာခံေခၚယူျခင္း၊ စာခ်ဳပ္သစ္ ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းတို ့မျပဳသလို၊ မူရင္းစာခ်ဳပ္ကို ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းလည္း မျပဳခဲ့ပါ။

.

“ပင္လံုစာခ်ဳပ္” သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ တခုတည္းေသာ အခိုင္အမာ စာခ်ဳပ္ၾကီး ျဖစ္သည္။ ယေန ့အခ်ိန္အထိ ဥပေဒေၾကာင္းအရ တရား၀င္အတည္ျဖစ္လွ်က္ရွိသည္။ မည္သူမွ် ျငင္း၍မရ။ “ပင္လံုစာခ်ဳပ္” တြင္ ေဖၚျပထားေသာေ၀ါဟာရမ်ားအား နားမလည္ေသးလွ်င္၊ မရွင္းေသးလွ်င္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္းမ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးျပဳနိုင္သည္။ သို ့ရာတြင္ “ပင္လံုစာခ်ဳပ္” ဟူေသာ အမည္ျဖင့္ ပထမ စာခ်ဳပ္ၾကီးတည္ရွိေနသမွ် “ပင္လံု” ဟူေသာ အမည္ကို ထပ္မံသံုးစြဲကာ မည္သူျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္အဖြဲ ့အစည္းျဖစ္ေစ၊ေနာက္ထပ္စာခ်ဳပ္တရပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ေပၚထြက္လာရန္ ၾကိဳးပမ္းခြင့္မရွိ။ ပင္လံုအမည္ကိုသံုးကာ ဒုတိယ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းမ်ိဳး မျပဳသင့္။

.

ပင္လံုဟူေသာအမည္ျဖင့္ ေနာက္ထပ္ညီလာခံတရပ္ က်င္းပရန္အားထုတ္ ျခင္းမွာျမန္မာနိုင္ငံျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အဖိုအနဂ ၣထိုက္တန္စြာ တည္ရွိခဲ့ျပီးျဖစ္ေသာ”ပင္လံုစာခ်ဳပ္” ၾကီးအား နိုင္ငံေရးအရ ပစ္ပယ္ရာေရာက္သည္။ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ျပက္ရယ္ျပဳရာေရာက္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနွင့္ တကြ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားအား ေစာ္ကားလိုက္ရာေရာက္သည္။ ၄င္းတို ့ကို ပခံုးခ်င္းယွဥ္ျပီး ၄င္းတို ့လက္နွင့္ေရးခဲ့သည္ကို ေခ်နွင့္ဖ်က္ရန္ ၾကိဳးပမ္းရာေရာက္သည္။

.

သို ့ျဖစ္၍ ဒုတိယ အၾကိမ္ပင္လံုညီလာခံဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ညီလာခံတရပ္ေခၚယူရန္ ၾကိဳးပမ္းလွ်က္ရွိေသာ NLD အစိုးရအေနျဖင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေမးခြန္းအခ်ိဳ ့ကို ေျဖၾကားရွင္းလင္းရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ ပထမ ေမးခြန္းမွာ မူရင္း “ပင္လံုစာခ်ဳပ္” ၾကီး၏ တရား၀င္မႈကို အမွန္တကယ္ အသိအမွတ္ျပဳပါသလား ဟူ၍ျဖစ္သည္။ အသိအမွတ္မျပဳဟု ဆိုလွ်င္အဘယ္ေၾကာင့္ဟူသည္ကို ရွင္းျပရပါမည္။ NLD အစိုးရ၏ ရွင္းျပခ်က္အေပၚ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု ျပည္သူလူထုက လက္ခံၾကပါမူ ေနာက္ထပ္ ညီလာခံတခုက်င္းပျခင္းကို လက္ခံနိုင္ဘြယ္ရွိသည္။

.

မူရင္း “ပင္လံုစာခ်ဳပ္” ၾကီး၏ တရား၀င္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳသည္ဟု ဆိုပါမူ ဒုတိယ ေမးခြန္းဆက္ေမးရန္ လို ပါမည္။ ယင္းမွာ ဒုတိယ အၾကိမ္ပင္လံုညီလာခံ က်င္းပျပီးေနာက္ ေပၚထြက္လာသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ မူရင္း “ပင္လံုစာခ်ဳပ္” ၾကီးပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားနွင့္ ဆန္ ့က်င္ေနပါက မည္သည္ကို အတည္ယူမည္နည္း ဟူ၍ ျဖစ္သည္။  ၂၁ ရာစုဟူေသာေခါင္းစဥ္သစ္တပ္ျပီး ဒုတိယအၾကိမ္က်င္းပမည့္ ပင္လံုညီလာခံ၏ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား အတည္ယူမည္ဆိုပါက မူရင္း “ပင္လံုစာခ်ဳပ္” ၾကီးပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္လိုက္ရေတာ့မည္မွာ ေသခ်ာေနသည္။ ဥပေဒသေဘာအရ ဟုိတခုက နဲနဲယူ၊ သည္တခုက နည္းနည္းယူ လုပ္၍မရပါ။ ယင္းသို ့ဆိုပါက ယင္းညီလာခံမက်င္းပမွီမွာပင္ တိုင္းရင္းသားေခါငး္ေဆာင္မ်ားနွင့္ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားအား ဤအေျခခံကို ရွင္းျပကာ ၄င္းတုိ ့၏ ၾကိဳတင္သေဘာတူညီခ်က္ကို ယူထား၇န္လုိပါမည္။

.

သို ့ရာတြင္ မူရင္း “ပင္လံုစာခ်ဳပ္” ၾကီးပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အတည္ယူမည္ဆိုပါက ပင္လံုဟူေသာ အမည္ကို အသံုးျပဳ၍ ဒုတိယအၾကိမ္ညီလာခံ က်င္းပရန္အေၾကာင္းမရွိေတာ့ပါ။ တဖန္ “ပင္လံုစာခ်ဳပ္” ၾကီးပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အတည္ယူေသာ္လည္း ယင္း၏ အနွစ္သာရမ်ားကို မေဖၚေဆာင္ရေသးသျဖင့္ ေဖၚေဆာင္လိုေသာ ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ ညီလာခံေခၚယူမည္ ဆိုလွ်င္မူ ပင္လုံအမည္ျဖင့္ ေခၚခြင့္ရွိပါမည္။ သို ့ရာတြင္ ေခါင္းစဥ္တြင္ ၂၁ ရာစု ထည့္ရန္မလိုပါ။ ၂၁ ရာစု ထည့္ လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ၂၀ ရာစုနွစ္အတြင္းက ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ “ပင္လံုစာခ်ဳပ္” ၾကီးမွာ ေခတ္မမွီေတာ့သလိုလို သေဘာ အဓိပၸါယ္ေဆာင္သြားပါေတာ့သည္။ မူလ “ပင္လံုစာခ်ဳပ္” ၾကီး၏ အနွစ္သာရသည္ ျပည္ေထာင္စု အတြက္အုတ္ျမစ္ ေကာင္းအေနျဖင့္ အခ်ိန္အခါမေရြးဆက္လက္တည္ရွိေနပါမည္။ သို ့ျဖစ္၍ ပင္လံုအမည္နာမ ကို သံုးစြဲျပီး ညီလာခံက်င္းပလိုပါမူ “ပင္လံုစာခ်ဳပ္ေဖၚေဆာင္ေရး ညီလာခံ” ဟူေသာအမည္နွင့္သာ က်င္းပသင့္သည္။ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား အားလုံး ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ တက္ၾကဘြယ္ရွိသည္။

.

မူလ “ပင္လံုစာခ်ဳပ္” ၾကီး၏ အနွစ္သာရကိုေဖၚေဆာင္သြားမည့္ ညီလာခံျဖစ္ေၾကာင္းေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္လည္းေကာင္း၊ NLD အစိုးရသည္လည္းေကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းတခါမွ် ထုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္း၊ ေျပာၾကားျခင္း မျပဳၾကေသးပါ။ အျခားရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံဟူေသာ အမည္တပ္၍ ေဖၚေဆာင္ပါက “ပင္လံုစာခ်ဳပ္” ၾကီး၏ အနွစ္သာရကို ဆန္ ့က်င္ရာေရာက္မည္ျဖစ္သျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား လက္ခံၾကဘြယ္မရွိ။ “ပင္လံု” အမည္ ကို အလြဲသံုးစားျပဳရာလည္းက်ပါမည္။  အခ်ိန္ကုန္၊ ေငြကုန္၊ လူပမ္းျဖစ္ပါမည္။ ယင္းသို ့မည္သို ့မွ် အက်ိဳးမရွိေသာ အလုပ္ကို နွစ္တခ်ိဳ  ့ၾကာ အခ်ိန္ယူျပီး လုပ္ေနၾကစဥ္တြင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အသက္သြင္းထားေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက တိုင္းျပည္ကို ပံုမွန္ အုပ္ခ်ဳပ္သြားေနမည္။ သို ့ျဖစ္၍ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ က်င္းပေနျခင္းသည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို သက္ဆိုးရွည္ေအာင္ ပံ့ပိုးေပးရာသာ ေရာက္ပါမည္။

.

တတိယေမးခြန္းမွာ ကိုယ္စားျပဳမႈျပသနာနွင့္ ဆိုင္သည္။ မူရင္း ပင္လံုညီလာခံ ကို တက္ေရာက္ခဲ့ၾကစဥ္က ရွမ္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ရွမ္းလူမ်ိဳးကို သာမက ရွမ္းျပည္နယ္ကို ကိုယ္စားျပဳခ့ဲ့သည့္သေဘာေဆာင္သည္။ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္မ်ား သည္ ကခ်င္လူမ်ိဳးကိုသာမက ကခ်င္ျပည္နယ္ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ သေဘာေဆာင္သည္။ ခ်င္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ခ်င္းလူမ်ိဳးကိုသာမက ခ်င္းေဒသၾကီးတခုလံုးကို ကိုယ္စားျပဳခဲ့သည့္ သေဘာေဆာင္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းသည္ က်န္သည့္ ေျမျပန္ ့နွင့္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားတြင္ အေျခစိုက္ေနထိုင္လွ်က္ရွိၾကေသာ တိုင္းရင္းသား ေပါင္းစံုကိုသာမက ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္းတို ့မွ လြဲ၍ က်န္သည့္ ေဒသၾကီးတခုလံုးကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကိုယ္စားျပဳသည့္ သေဘာေဆာင္ခဲ့သည္။ (ကရင္နီျပည္ ကိုမူ ၄င္း၏ ထူးျခားခ်က္အရ သီးျခားစဥ္းစားရပါမည္။)

.

ယခု ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံတြင္ ကိုယ္စားျပဳမႈျပသနာကို မည္သို ့ရွင္းမည္နည္း။ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္မ်ား ရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ ့အစည္းအသီးသီး တို ့သည္ ၄င္းတို ့အေျခစိုက္လႈပ္ရွားရာ ျပည္နယ္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားဟု မွတ္ယူပါမည္လား။ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အသီးသီးကို ကိုယ္စားျပဳ၍ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခ်ဳပ္ဆိုခြင့္ရွိမည္လား။ ျပည္နယ္တခုတည္းတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့တဖြဲ ့ထက္ပို၍ရွိမည္ ဆိုၾကပါစို ့။ ယခုလက္မွတ္ေရးထိုးခ်ဳပ္ဆိုမည့္ စာခ်ဳပ္သစ္ကို တဖြဲ ့က သေဘာတူညီျပီး အျခားတဖြဲ ့က သေဘာမတူဆိုပါက မည္သို ့ရွိမည္နည္း။

.

အခ်ိဳ ့ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျပီးခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အမတ္ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ား ေရြးခ်ယ္ခံထားရေသာ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားလည္း ရွိေနၾကသည္။ ျပည္နယ္တခုတည္းအတြင္း မွာပင္ အဆိုပါ တုိင္းရင္းသား နုိင္ငံေရးပါတီမ်ား နွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အစည္းမ်ား၏ အၾကားတြင္ သေဘာထားအျမင္ ရပ္တည္ခ်က္ျခင္း မတူဟု ဆိုပါက မည္သည္ကို အဓိကဟုသတ္မွတ္ကာ ျပည္နယ္ကိုယ္စားျပဳအေနျဖင့္ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခ်ဳပ္ဆိုေစမည္နည္း။ ျပည္နယ္ကိုယ္စားျပဳျပသနာကို ရွင္းသြားနိုင္ေစရန္ ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ (တျခမ္းပဲ့ NCA ကို လက္မွတ္ထိုးထားသည္ျဖစ္ေစ၊ မထိုးထားသည္ျဖစ္ေစ) သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ ့အစည္းမ်ား၊ နုိင္ငံေရးပါတီမ်ား နွင့္ ျပည္နယ္လူထုမ်ား လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာ ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာခြင့္ ျပဳမည္လား။ ယင္းတုိ ့နွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ NLD အစိုးရ နွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ထံမွ ရွင္းလင္းေသာ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားရရွိရန္ လိုပါမည္။

.

စတုတၳေမးခြန္းမွာ မူရင္း “ပင္လံုစာခ်ဳပ္” ၾကီး အား ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကစဥ္က တည္ရွိခဲ့ေသာ နိုင္ငံေရးေနာက္ခံ အေျခအေနအား NLD အစိုးရနွင့္  ျမန္မာစစ္တပ္က လက္ခံ၊မခံ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ မူရင္း “ပင္လံုစာခ်ဳပ္” ၾကီးအား ခ်ဳပ္ဆိုရန္ၾကိဳးပမ္းခဲ့ၾကစဥ္က စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ရွိခဲ့သည္။ စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခ်ဳပ္ဆိုျခင္းမျပဳ၊ ျပည္ေထာင္စုတြင္ မပါ၀င္ဘဲေနမည္ဆုိပါကေနခြင့္ရွိခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္တြင္ ဆက္ေနကာ ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္အဂၤလိပ္ထံမွလြတ္လပ္ေရးရေအာင္ေတာင္းဆို တိုက္ပြဲ၀င္ျပီး သီးျခား နိုင္ငံတည္ေထာင္ခြင့္ရခဲ ့သည္။ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံက်င္းပျပီး ေပၚထြက္လာသည့္ သေဘာ တူညီခ်က္(မူၾကမ္း)မ်ားအား  တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးေတာင္းဆိုခြင့္ ရၾကေသာ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရး နွင့္ နုိင္ငံေရး အဖြဲ ့အစည္းမ်ားက လက္မခံနိုင္ဆိုၾကပါစို ့။ ၄င္းတုိ ့ကိုယ္စားျပဳသည့္ ျပည္နယ္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု အတြင္း ဆက္လက္မပါ၀င္ဘဲ ေနခြင့္ရၾကမည္လား။ ယင္း အေျခအေနကို ခြင့္မျပဳနိုင္္လွ်င္ ပင္လံု အမည္ကို မသံုးသင့္ပါ။ တန္ဘိုးအရ မူရင္း ပင္လံုညီလာခံသည္ ပတၱျမားငေမာက္ ျဖစ္ခဲ့သည့္အခ်ိန္တြင္ ယခုက်င္းပမည့္၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံသည္ အမည္လွသလိုရွိေသာ္လည္း ယင္း၏ တန္ဘိုးမွာ လမ္းခင္းေက်ာက္ အဆင့္သာ ရွိမည္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ပင္။

.

ပဥၥမ ေမးခြန္းမွာ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား ျပည္ေထာင္စု တခုလံုးကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ တရား၀င္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ားအျဖစ္ေရာက္ရွိလာေစရန္ မည္သို ့မည္ပံု ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္နည္း ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ ၀န္ၾကီးေဟာင္း ဦးေအာင္မင္း အပါအ၀င္ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းသစ္မ်ားေၾကြးေၾကာ္ေလ့ရွိသည့္ “အားလံုးပါ၀င္ေရး All inclusive” ဟူေသာ  ေ၀ါဟာရကို သံုးသပ္ရန္လိုအပ္လာသည္။ အားလံုးဟူသည္မွာ အဘယ္နည္း။ NCA ကို လက္မွတ္မထိုးေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ ့အစည္းမ်ားပါ၀င္ရန္ လိုအပ္ေသာ္လည္း ၄င္းတုိ ့ပါရံုျဖင့္ ျပည့္စံုျပီဟု မယူဆနိုင္ေသးပါ။ ယင္းနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ဆြစ္ဇာလန္ ဖက္ဒရယ္နိုင္ငံ၏ လက္ေတြ ့ကို ေလ့လာသင့္သည္။ ယင္းတြင္ “ပါ၀င္မႈ Inclusiveness” ဟူေသာ ေ၀ါဟာရ၏ အဓိပၸါယ္မွာ ျပည္ေထာင္စု အတြက္အေရးၾကီးေသာ ကိစၥမ်ားအား ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ ့စည္းရာ၌ပါ၀င္သည့္ (၁) ျပည္နယ္မ်ား နွင့္ (၂) လူထုမ်ား၏ သေဘာဆႏၵကို ရယူဆံုးျဖတ္ျခင္းအား ရည္ညႊန္းသည္။

.

တနိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္[4] NCA တြင္ အေတြ ့အၾကံဳရွိခဲ့ျပီ။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့ အစည္းအမ်ားစုက လက္မွတ္မထိုးခဲ့။ သို ့ပါလွ်က္ ဦးသိန္းစိန္ စစ္အစိုးရက တနိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ ဟူ၍ပင္ ခပ္တည္တည္ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲခဲ့သည္။ စာခ်ဳပ္အရ အဂၤါရပ္နွင့္ မညီသည့္အျပင္ လက္ေတြ ့ေျမျပင္တြင္လည္း အပစ္မရပ္သည့္ ေဒသမ်ား အနွံ ့အျပားဆက္ရွိေနေသးသည္။ သို ့ျဖစ္၍ ယင္းစာခ်ဳပ္အား စာေရးသူက တျခမ္းပဲ ့NCA ဟုသာ အမည္ေပးခဲ့သည္။ ယခုလည္း ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံျပီးလွ်င္ ေပၚထြက္လာမည့္ စာခ်ဳပ္သည္ အလုပ္မျဖစ္သည့္ တျခမ္းပဲ ့ျပည္ေထာင္စု စာခ်ဳပ္ျဖစ္ေနဦးမွာလား။ အတိအက် ေျဖၾကားရန္ NLD အစိုးရတြင္ တာ၀န္ရွိပါမည္။

.

ဆဌမ ေမးခြန္းမွာ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံမွ ေပၚထြက္လာမည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံလွ်က္ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္တခု နွင့္ ျပည္နယ္ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲ ခြင့္ရွိမည္လား ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ေရးဆြဲခြင့္မရွိ၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုကိုသာ ျပင္ဆင္သြားမည္ဆိုပါမူ ပင္လံုအမည္တပ္၍ ညီလာခံေခၚယူက်င္းပ စရာ အေၾကာင္းမရွိပါ။

.

ပင္လံုစာခ်ဳပ္အေပၚ အေျခခံျပီး ၁၉၄၇ ခုနွစ္ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အသစ္ေရးဆြဲ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရးအရယူရန္ အခ်ိန္လု၍ ေရးဆြဲၾကရေသာေၾကာင့္သာ တိုင္းရင္းသားမ်ား လိုလားသည့္ ဖက္ဒရယ္ စနစ္၏ အနွစ္သာရမ်ား မျပည့္၀ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို ့ရာတြင္ ၁၉၄၇ ခုနွစ္ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံု ထက္ အဆတရာ ပို၍ေကာင္းမြန္သည္။ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံဟူ၍ ၾကီးက်ယ္ေသာ နံမည္တပ္ကာ ေငြေၾကး၊ အခ်ိန္နွင့္ လူအင္အား ေျမာက္မ်ားစြာ အကုန္ခံက်င္းပေသာ္လည္း ရလာေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ ကာ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ ့စည္းပံုအသစ္ေရးဆြဲခြင့္မရွိ၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုေအာက္ကိုပင္ ျပန္၀င္ ရမည္ ဆိုပါမူ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အဓိပၸါယ္မရွိနိုင္ပါ။  ပင္လံုအမည္ျဖင့္ ညီလာခံလံုး၀ မေခၚသင့္ပါ။ “၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံု ျပင္ဆင္နိုင္ေရး ဆႏၵသေဘာထားရယူသည့္ အစည္းအေ၀း” ဟူ၍သာ ေခါင္းစဥ္တပ္ျပီး က်င္းပသင့္သည္။

.

ဤေနရာတြင္ မၾကာေသးမီ ရက္ပိုင္းကမွ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦး၀င္းျမင့္က “အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး နွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရမွ ဖြဲ ့စည္းပံုျပင္သြားမည္၊” ဟု အတိအလင္းေျပာၾကားခ်က္အေပၚ သံုးသပ္ရန္လိုအပ္လာသည္။ ဦး၀င္းျမင့္ ဆိုလိုသည့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ဟူသည္မွာ အဘယ္နည္း။ လက္ေတြ ့အရမူ “ျမန္မာစစ္ေခါင္း ေဆာင္ ေဟာင္းသစ္မ်ား နွင့္ နိုင္ငံေရးအရေရႊလည္တြဲနိုင္ေရး အတြက္ အတိတ္ျဖစ္ရပ္မွန္သမွ်ျပည္ဖံုးကားခ်ျပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုေအာက္သို ့ေခါင္းလွ်ိဳး၀င္ေရာက္ေရး” ျဖစ္ေနသည္။ ဤသည္ကို လက္မခံနိုင္ေသာ နိုင္ငံေရးအင္အားစု နွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ားစြာ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

.

ဦး၀င္းျမင့္ ရည္ညႊန္းသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဟူသည္မွာေရာ မည္သည့္ အရာနည္း။ ၄င္းက မည္သို ့မွ် အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရွင္းျပျခင္းမျပဳဘဲ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဟူ၍ ျမည္တမ္းျခင္းမွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားအားလံုး လက္နက္ခ်ၾကလွ်င္ တိုင္းျပည္ျငိမ္းခ်မ္းေရးရမည္ဟူသည့္သေဘာကို သိသိသာသာတမ်ိဳး၊ မသိမသာတဖံု ဖိအားေပးေျပာၾကား လွ်က္ရွိေသာ ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္ ကို ေထာက္ခံသည့္ သေဘာေဆာင္ေနသည္။ “နိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးေတာင္းျခင္ရင္ ရခိုင့္တပ္မေတာ္ (Arakan Army) နွင့္ TNLA (တအမ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္) တို ့အရင္ဦးစြာ လက္နက္စြန္ ့ၾကရမည္။” ဟူ၍ ေမလ ၁၉ ရက္ေန ့က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ကာခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လႈိုင္ ဦးစီးသည့္ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္ နွင့္ ေလသံတထပ္တည္းလို ျဖစ္ေနသည္။

.

ဖြဲ ့စည္းပံုျပႆနာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္ၾကီး သက္ဆိုးရွည္ေနသည္ကို ဦး၀င္းျမင့္ မျမင္ေလေရာ ့သလား။ ၁၉၄၇ ခုနွစ္ဖြဲ ့စည္းပံုသည္ ဒီမိုကေရစီေရးရႈေဒါင့္မွၾကည့္လွ်င္ အေတာ္မ်ားမ်ားေကာင္းမြန္သည္။ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားအတြက္ တန္းတူေရးနွင့္ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ မေပးနိုင္သျဖင့္သာ မေၾကနပ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သာဓက အားျဖင့္ ျပည္နယ္ဥကၠဌအား သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္ေကာင္စီက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခြင့္မရွိဘဲ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က တိုက္ရိုက္ ေရြးေကာက္ခန္ ့ထားျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ၁၉၇၄ ခုနွစ္ဖြဲ ့စည္းပံုမွာမူ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏အခြင့္အေရးသာမက ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးကိုပါ ရုပ္သိမ္းျခင္းခံရသျဖင့္ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုအတြင္းတြင္ ျပည္သူလူထုက သမိုင္းအမႈိက္ျခင္းထဲသို ့လႊင့္ပစ္ခဲ့ျပီးျပီ။ ျပည္တြင္းစစ္မွာလည္း အရွိန္ျမင့္လာခဲ့သည္။

.

တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၄င္းတို ့လူထု၏ အခြင့္အေရးအား ဖြဲ ့့စည္းပံုတြင္ျပဌာန္း၍ ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္မႈရယူလိုသည့္ ဆႏၵကို ဦး၀င္းျမင့္ မေလ့လာဘူးေလေရာ ့သလား။ သာဓက နွစ္ခု ျပလိုသည္။ ပထမ တခုမွာ ကြယ္လြန္သူ ရွမ္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ၾကီး ပင္လံုစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သူ ဦးထြန္းျမင့္ (ေတာင္ၾကီး) ၏ ေျပာ စကားျဖစ္သည္။ မွတ္မိသမွ် ၁၉၈၉ ခုနွစ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စည္းရံုးေရး ခရီးစဥ္အတြင္း ေတာင္ၾကီးသို ့ ေရာက္လာခဲ့စဥ္က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းပင္။ ၄င္းက နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မွန္သမွ်ကို ေလးစားေသာ္လည္း ၄င္းတို ့ ၏ ကတိစကားမွ်နွင့္ မလံုေလာက္ေၾကာင္း၊ ၄င္းတုိ ့ေဖါက္ျပန္သြားလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ကြယ္လြန္သြားလွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ ကတိစကားမ်ားလည္း အတူပါသြားတတ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ ့တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရယူလိုေၾကာင္း ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

.

ဒုတိယတခုမွာ ကရင္ျပည္နယ္ မာနယ္ပေလာလြတ္ေျမာက္နယ္ေျမတြင္ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ ့အစည္းမ်ားနွင့္ ဒီမိုကေရစီေရးအင္အားစုမ်ားပူးေပါင္းဖြဲ ့စည္းထားေသာ ျမန္မာျပည္ဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ (DAB) ကမကထ ျပဳမႈေအာက္တြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းအား ၁၉၉၀ ခုနွစ္မွ စတင္ေရးဆြဲခဲ့ၾကျပီး ၂၀၀၈ ခုနွစ္တြင္ ဒုတိယ (မူၾကမ္း) အဆင့္သို ့ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား အေျမာက္အမ်ား ၁၈ နွစ္ၾကာမွ် အားၾကိဳးမာန္တက္ ပါ၀င္ခဲ့ၾကကာ ၄င္းတို ့လိုျခင္ေသာအခြင့္အေရးမ်ားအား ဖြဲ ့စည္းပံုနွင့္အညီ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ ရယူနုိင္ေရးအတြက္ၾကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။

.

ဖြဲ ့စည္းပံုနွင့္ အညီ တိုင္းရင္းသားမ်ားလိုလားေတာင့္တေသာ နိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားအား ထည့္သြင္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးနိုင္မွသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေျမွာ္မွန္းနိုင္မည္။ တိုင္းျပည္၏ အခ်ဳပ္အျခာဥပေဒ[5] အေနျဖင့္ လက္ခံက်င့္သံုးၾကရေသာ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္။ အခရာ ျဖစ္သည္။ ဤကိစၥကို အရင္ ဦးစြာကိုင္တြယ္ရပါမည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုကို ျပင္သည့္နည္းျဖင့္ မည္သည့္အခါတြင္မွ် ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ ေဆာက္နိုင္မည္ မဟုတ္။ ျပင္၍မရနိုင္ေတာ့။ ေလွပ်က္ၾကီးကဲ့သို ့ဟုိကေပါက္ သည္ကယို ျဖစ္ေနသည္။ အသစ္ေရးဆြဲ မွသာ သင့္ေတာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း NLD က အားကိုးအားထားျပဳလွ်က္ရွိေသာဥပေဒပညာရွင္အခ်ိဳ ့ကိုယ္တုိင္
ကပင္ေျပာၾကားခဲ့ၾကေလျပီ။ ဒီမိုကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အသစ္တရပ္ျဖင့္တုိင္းရင္းသား မ်ားလိုလားေတာင္းဆိုလွ်က္ရွိေသာ ဖက္ဒရယ္ေရးရာအခြင့္အေရးမ်ားကို ထည့္သြင္းျပဌာန္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ မေပးနုိင္ပါကျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး မည္သို ့မွ်မရနုိင္။ စစ္မွန္သည့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးမွာလည္း ေ၀လာေ၀း ပါမည္။

.

၁၉၆၂ ခုနွစ္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းျပီးကထဲက ဖက္ဒရယ္ဆိုတာ ခြဲထြက္ေရးဘဲဟု အေၾကာင္းျပကာစစ္အစိုးရက အဆက္ဆက္က နိုင္ငံေရးဖိနွိပ္မႈမ်ားေတာက္ေလွ်ာက္ျပဳခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ား၊ လူထုမ်ား၏ အဆက္မျပတ္ေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲ၀င္လာမႈေၾကာင့္ လြန္ခဲ့ေသာ သံုးနွစ္ခန္ ့မွစ၍ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းသစ္မ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို လက္ခံေၾကာင္းျဖင့္ တဦးျပီးတဦး ထုတ္ေဖၚ၀န္ခံ လာၾကရသည္။ ဖက္ဒရယ္ သည္ နိုင္ငံေရးရာဇပလႅင္သို ့တ၀က္မွ်ခ်ဥ္းနင္း၀င္ေရာက္လာနိုင္ခဲ့ျပီ။ ၂၀၁၆ ခုနွစ္ ေမလ ၁၉ ရက္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္က ၄င္းအေနျဖင့္ “ဖက္ဒရယ္စနစ္ ကို အေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စု ကို သြားဘို ့နဂိုကထဲက ေျပာခဲ့ေၾကာင္း” ထပ္မံထုတ္ေဖၚခဲ့သည္။ သို ့ရာတြင္ နိုင္ငံေရးအင္အားစု အားလံုးက လက္ခံသည့္ ဖက္ဒရယ္မူ ဟူသည္ မေပၚေပါက္ေသးပါ။

.

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုက္က ဖက္ဒရယ္ကိုလက္ခံေၾကာင္း အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာထုတ္ေဖၚေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း NLD က အတည္ျပဳထားေသာဖက္ဒရယ္မူ ကို စာနွင့္ေပနွင့္ အတိအလင္း ေရးသားထားျခင္းမရွိေသးပါ။ ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္က ေျပာၾကားသည့္ “ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုအေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စု” ဟူသည္မွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုအရ တည္ေဆာက္ေသာနိုင္ငံကိုသာ ရည္ညႊန္းလိုပံုရွိသည္။ NLD က လက္ခံေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း၊ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ ့အစည္းမ်ား စုေပါင္းေတာင္းဆိုေနၾကသည့္ အေျခခံမ်ား နွင့္ ကိုက္ညီသလား၊ သို ့မဟုတ္ ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိုင္၏ သေဘာထားနွင့္ တထပ္တည္းျဖစ္ေနသလား၊ ကြဲျပားလွ်င္ မည္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သနည္း၊ စသည္တို ့ကို ျပည္သူလူထုက သိရွိလိုပါမည္။

.

သို ့ျဖစ္၍ NLD ပါတီအေနျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ NLD အစိုးရအေနျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ဦးစီးက်င္းပသင့္သည္မွာ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံမဟုတ္။ “ဖက္ဒရယ္ေရးရာ နွီးေနွာဖလွယ္ပြဲ” ျဖစ္သည္။ ယင္း နွီးေနွာဖလွယ္ပြဲ နွင့္ ဆက္စပ္ျပီး တိုင္းရင္းသား အဖြဲ ့အစည္းမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင့္ လူထုမ်ားထံမွ ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ သေဘာထားအျမင္မ်ား စုေဆာင္းကာ သမိုင္းေၾကာင္း၊ မ်က္ေမွာက္အေနအထားနွင့္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုလူထုမ်ား၏ ဆႏၵအရ ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ တည္ေဆာက္က်င့္သံုးသင့္သည့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္မူဆိုသည္မွာ မည္သည့္အရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကို တစုတစည္းတည္း ေဖၚျပထားသည့္ မူ တရပ္ေပၚထြက္လာေရး လုပ္ေဆာင္သြားသင့္သည္။ ယင္းမူကို ကိုင္ကာ NLD အမတ္မ်ားက၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုကို ျပင္ေရးကို လႊတ္ေတာ္အတြင္း၌ ၾကိဳးစားလွ်င္ အက်ိဳးရွိပါမည္။ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္မူမ်ားအေပၚတြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုကို ျပင္နိုင္ေရး ဟူသည္မွာ ကြ်ဲခ်ိဳမွ ႏြားနို ့ညွစ္သလိုသာ ရွိမည္ ဟူသည္ကို ၄င္းတို ့သေဘာေပါက္လာၾကသည့္အခ်ိန္တြင္ ေရြးရန္လမ္းနွစ္သြယ္ရွိလာပါမည္။

.

တလမ္းမွာ မိမိတို ့ရရွိထားေသာ တစြန္းတစ အာဏာကေလးကို မစြန္ ့လႊတ္နုိင္သျဖင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုအတိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲတခုျပီးတခု ေျမွာလိုက္သြားျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္တလမ္းမွာ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရး၊နုိင္ငံေရးအဖြဲ ့အစည္းမ်ား၊ လူထုအသင္းအဖြဲ ့မ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းကာ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနွင့္ ျပည္နယ္ဖြဲ ့စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ား ေပၚေပါက္လာေရး လမ္းေၾကာင္းကို လက္တြဲေဖၚေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းတုိ ့မည္သို ့ရပ္တည္ၾကမည့္ အေပၚ သမိုင္းက အဆံုးအျဖတ္ ေပးပါမည္။

.

ေသခ်ာသည္မွာ ဖက္ဒရယ္မူ ေက်ာရိုးေပၚတြင္ ဖြဲ ့စည္းပံုျပႆနာကို အရင္ဦးဆံုးထားျပီး ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေရးမွာ အဓိက ျဖစ္ရပါမည္။ ဤသည္မွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္။ စစ္မွန္ေသာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကို ဦးတည္သည့္ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ယခုမူ ဦး၀င္းျမင့္သည္ ႏြားေရွ  ့ထြန္က်ဴး လမ္းေၾကာင္းကို တင္လိုက္ျပီ။ မလုပ္မျဖစ္ အေရးအၾကီးဆံုးထားကာ အရင္ဆံုးလုပ္ရမည့္အလုပ္အား ေနာက္ဆံုးသို ့ေရႊ ့လိုက္ျပီ။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဖြဲ ့စည္းပံုသမိုင္းတြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုမွာ အဆိုး၀ါးဆံုးျဖစ္သည္။ မူလက ဦး၀င္းျမင့္ ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ကပင္ ေရႊဂံုတိုင္လမ္းေၾကျငာခ်က္ထုတ္၍ ဆန္ ့က်င္ရပ္တည္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းမွ မူ၀ါဒေျပာင္းကာ ၂၀၀၈ ေအာက္သို ့ေခါင္းရိႈး၀င္
ေရာက္သြားျခင္းပင္။

.

ယခုမူ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုေနာက္ခံ တြင္ အကန္ ့အသတ္ကေလးနွင့္ မွ်ေ၀ေပးထားေသာ အာဏာထိုင္ခံုကေလးတခု ရလိုက္ေသာအခါ မေရရာသည့္အျပင္ ယုတၱိကင္းလွေသာ အေၾကာင္းကို ျပကာ (ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္တရပ္ ေပၚေပါက္ေရးကို ျပတ္ျပတ္သားသားေတာင္းဆိုရန္ေ၀း၍) ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးကိုပင္ အကန္ ့အသတ္မရွိေရႊ ့ဆိုင္းလိုက္ျခင္း ဟု နားလည္ နိုင္သည္။

.

ရိုးရိုးလူတေယာက္က ေျပာလွ်င္ မေထာင္းတာေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌကဲ ့သို ့(ဖြဲ ့စည္းပံုအပါအ၀င္ ဥပေဒေရးကိစၥတြင္ အေရးပါေသာေနရာကို ရယူထားသူ) ပုဂၢိဳလ္ တဦးက ေျပာလိုက္ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အမွန္ပင္ထိခိုက္ ပါေတာ့မည္။ ဖြဲ ့စည္းပံုျပႆနာအား အရင္ရွင္းရမည္ဟူသည္ကို လက္ခံသည့္ အမတ္မ်ား လႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္ ရွိနိုင္ပါသည္။ ဦး၀င္းျမင့္သည္ လႊတ္ေတာ္၏သေဘာထားကို ထင္ဟပ္၍ေျပာၾကားျခင္းမဟုတ္ပါက လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌအေနျဖင့္ ယင္းသို ့ေျပာခြင့္ ရွိမရွိ အေရးၾကီးအဆိုတင္သြင္းကာ ေဆြးေႏြးသင့္ၾကပါသည္။ ထို ့အျပင္ ဦး၀င္းျမင့္သည္ NLD ၏ မူ၀ါဒကို ထင္ဟပ္ျပီး ေျပာၾကားျခင္းလား ဟူသည္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ နွင့္ ေတြ ့ဆံုသည့္အခါတြင္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေမးျမန္းၾကလိမ့္မည္ဟု ေျမွာ္လင့္သည္။
.

.
 ေအာင္ထူး
ဥပေဒ အေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္တည္ေထာင္သူ
ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး၊ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒအကယ္ဒမီ
ဇြန္လ (၁၆) ရက္ ၂၀၁၆ ခုနွစ္

E.mail: legalaidnetwork@gmail.com
Tel: (46) 76 1156 215
Website: legalaidnetwork.org

—————————————

[1] The Charter of the United Nations

[2] ယခုအခါ Cantons  ထိုစဥ္က  Orte ဟု ေခၚေ၀ၚခဲ့သည္။

[3] Agreement of Malaysia

[4] Nationwide Ceasefire Agreement

[5] Supreme law of the land

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.