ဖက္ဒရယ္ ဥပေဒအကယ္ဒမီမွ ဥပေဒအလုပ္သင္မ်ား ေခၚယူျခင္း

U-Aung-Htoo-Federal-Law-Academy

 

 

 

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုင္ဂ်ာယန္ျမိဳ ့တြင္ တည္ရွိသည့္ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒ အကယ္ဒမီတြင္ ဥပေဒ အလုပ္သင္ (Law Internship) အေနျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ပို ့ခ်ရသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

 

(၁) ဖက္ဒရယ္ေရးရာ လႈပ္ရွားမႈအား ဥပေဒစိုးမိုးေရးအေျခခံမွ ထိေရာက္စြာ ပံ့ပိုးေပးလွ်က္ စစ္မွန္သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေပၚထြန္းလာေရး၊ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနွင့္ ျပည္နယ္ ဖြဲ ့စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေပၚထြန္းလာေစေရးတို ့ အတြက္ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္သြားရန္။

.

(၂) “ဗဟိုျပည္ေထာင္စုသို ့လႊဲအပ္ေသာ အာဏာမ်ားမွလြဲ၍ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ ့စည္းရာတြင္ ပါ၀င္သည့္ ျပည္နယ္မ်ားသည္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ျဖစ္သည္။” (Member states of the federal union are sovereign.) ဟူေသာ အယူအဆေပၚတြင္ အေျခခံလွ်က္ တည္ေဆာက္မည့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစေရးအတြက္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၊ ဥပေဒျပဌာန္းသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား နွင့္ ျပဌာန္းသင့္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ား ရႈေဒါင့္မွ သံုးသပ္တင္ျပသြားရန္။

.

(၃) စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဗဟိုျပည္ေထာင္စု အဆင့္သည္ ျပည္နယ္မ်ားလုိက္နာသင့္သည့္ ဥပေဒ၏မူပိုင္းဆိုင္ရာ သေဘာတ၇ားမ်ား (Legal Principles and Norms)ကိုသာ ျပဌာန္းသြားရမည္ ျဖစ္ျပီး အေသးစိပ္မ်ားအား ျပည္ေထာင္စု အဖြဲ ့၀င္သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္မ်ားကသာ အဓိကျပဌာန္းၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ယင္းကို အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ား ေရးသားနိုင္သည့္ ဥပေဒသမားလူငယ္မ်ား ေပၚထြန္းလာေစေရးအတြက္ ေလ့က်င့္၊ ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပး သြားရန္။

.

(၄) တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္ အသီးသီးတြင္ IDP ေနရင္းရပ္ရြာစြန္ ့ခြာေနၾကရသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးအပါအ၀င္လူ ့အဖြဲ ့အစည္းက ျပစ္ပယ္ျခင္းခံထားရေသာ တိုင္းရင္းသား လူထုမ်ား၏ အေျခခံအခြင့္အေရး နွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားရရွိေစေရး၊ ဆံုးရံႈးနစ္နာမႈမ်ားအား ျပန္လည္ကုစားမႈ ရရွိေစေရးတို ့အတြက္ လူငယ္ဥပေဒသမားမ်ား၏ စြမ္းအားျဖင့္ ပ့ံပိုးေဆာင္ရြက္သြားရန္။

.

(၅) မေ၀းလွသည့္ အနာဂတ္တြင္ ေပၚေပါက္လာေတာ့မည့္ စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအား ျပည္နယ္မ်ားအေျခခံမွ ေန၍ ေတာင့္တင္းစြာအုတ္ျမစ္ခ်နိုင္ေစရန္ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္အသီးသီးအတြင္း ဥပေဒစိုးမိုးမႈကို ထိေရာက္စြာ ပ့ံပိုးေပးမည့္ တရားေရးဌာနမ်ား (Ministry of Justice)၊ တရားစီရင္ေရးမ်ား (The Judiciary) နွင့္ျပည္နယ္လူ ့အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မ်ား ေပၚေပါက္လာေစေရး၊  နွင့္ လူထုအသင္းအဖြဲ ့မ်ား (CSOs) အတြင္းတြင္လည္း မိမိတို ့အဓိကထား လႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ အေၾကာင္းရပ္မ်ားနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ဥပေဒရႈေဒါင့္မွ ခ်ဥ္းကပ္နုိင္ေစေရးတို ့အတြက္ လူငယ္ဥပေဒသမား မ်ားအား ေလ့က်င့္ေပးသြားရန္။ဖက္ဒရယ္ ဥပေဒအကယ္ဒမီက တာ၀န္ယူျခင္း။ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ လူငယ္ ဥပေဒသမားမ်ားအတြက္ ပညာရပ္ပိုင္းအျပင္ ေနထိုင္၊ စားေသာက္ေရး နွင့္ သင့္တင့္ ေလွ်ာက္ပတ္သည့္ လစဥ္ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြ (Stipend) ကို ခ်ီးျမွင့္သြားမည္။

.

    ေလွ်ာက္ထားနုိင္သူမ်ား။

.

(က) ဖက္ဒရယ္ ဥပေဒအကယ္ဒမီတြင္ ၂၀၁၄ ခုနွစ္ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန ့မွ စတင္ကာ ၂၀၁၆ ခုနွစ္ ေမလ တတိယပတ္အထိ နွစ္နွစ္တာကာလမွ် အခ်ိန္ျပည့္ တက္ေရာက္ေလ့လာၾကျပီးေနာက္ စာေမးပြဲအဆင့္ဆင့္မ်ားအား ေအာင္ျမင္သြားၾကျပီး ဥပေဒပညာ ဒီပလိုမာဘြဲ ့ရယူၾကမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား အဓိက ဦးစား ေပးလက္ခံသြားမည္။ ၄င္းေလွ်ာက္လႊာရွင္မ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ ဥပေဒ အကယ္ ဒမီ တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ ေလွ်ာက္ထားနိုင္ၾကသည္။

.

(ခ) ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းရွိ ဥပေဒတကၠသိုလ္တခုခုမွ မဟာ ဥပေဒပညာ (LL.M) ဘြဲ ့ရရွိထားျပီးသူမ်ားလည္း ေလွ်ာက္ထားနိုင္သည္။ အေသးစိပ္သိရွိလိုလွ်င္ ေအာက္ပါအီးေမလ္းသို ့ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။ legalaidnetwork@gmail.com ဖက္ဒရယ္ဥပေဒ အကယ္ဒမီ ၾကာင္း သိရွိလိုပါက ေအာက္ပါ၀က္ဘ္ဆိုက္သို ့တက္ၾကည့္နိုင္ပါသည္။

.

ဦးေအာင္ထူး

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး

ဖက္ဒရယ္ ဥပေဒအကယ္ဒမီ

မိုင္ဂ်ာယန္ျမိဳ  ့၊ ကခ်င္ျပည္နယ္

ေန ့စြဲ။ ဇြန္လ (၄) ရက္ ၂၀၁၆ ခုနွစ္

legalaidnetwork.org

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.