ျငိမ္းခ်မ္းေရး စစ္တမ္း (၁၉) – မျငိမ္းခ်မ္းနိုင္တဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (အပိုင္း – ၄)

U Aung Htoo

.

NLD သမတ ၏ ေနာက္မွာ ကာခ်ဳပ္က ေသနတ္နွင့္ေထာက္ထားမည္။ သမတ၏ အာဏာကို ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုနွင့္ ကန္ ့သတ္ထားခံရျပီးလည္းျဖစ္သည္။ ထို ့အျပင္ ယခုတဖန္ လႊတ္ေတာ္ေရာ NLD အစိုးရကိုပါ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္က ထပ္မံ၍ထိန္းခ်ဳပ္ထားခံလိုက္ရသည့္ အေျခအေနသို ့ေရာက္သြားပါမည္။

.

သို႔ျဖစ္ပါက NLD ဦးေဆာင္သည့္ လႊတ္ေတာ္နွင့္ အစိုးရသည္ လူထုအတြင္း သာမန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥမ်ား
လည္ပတ္ေစရန္ ဥပေဒျပဌာန္းျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း တို ့လုပ္ရံုသာရွိသည္။ တကယ္တန္းအားျဖင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု နိုင္ငံေပၚေပါက္ေစရန္ အုတ္ျမစ္ခ်နိုင္မည့္ ဥပေဒသစ္မ်ား ျပဌာန္းျခင္း၊ တည္ဆဲ မတရား
ဖိနွိပ္သည့္ ဥပေဒေဟာင္းမ်ားအား ဖ်က္သိမ္းျခင္းတို ့ကို လုပ္ေဆာင္နုိင္ဘြယ္မရွိေတာ့ပါ။

.

တျခမ္းပဲ့ NCA တြင္ သက္ေသအျဖစ္လက္မွတ္မထိုးဘဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မွန္ကန္စြာ ရပ္တည္
ခဲ့သည္။ “ဒါက ဆီပူအိုးဘဲ ဒီ အထဲကို မဆင္းၾကနဲ ့” ဟူ၍ ေထာက္ျပခဲ့ရာလည္းေရာက္ခဲ့သည္။ သို ့ရာတြင္ ယင္းမွာ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန ့က ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပရေသးပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္
မ်ားထြက္ေပၚလာျပီးျဖစ္သည့္ ဒီဇဘၤာလ ၁၅ ရက္ေန ့တြင္မူ သူမ၏ရပ္တည္ခ်က္ ေျပာင္းသြားျခင္းလား။ တျခမ္းပဲ ့ NCA အေပၚတြင္ အေျခခံျပီးေရးဆြဲထားသည့္ နိုင္ငံေရးမူေဘာင္ကို လက္ခံ အတည္ျပဳေပးလိုက္မည္ဆိုလွ်င္ ဆီပူအိုး
ကို လက္ညွိဳးထိုး၍ ျငင္းဆိုခဲ့သည့္ သူမကိုယ္တိုင္ကပင္ မီးပံုထဲသို ့ခုန္ခ်ျပလိုက္ရာ ေရာက္သြားပါမည္။ ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ဤအေျခအေနကို အျမန္ဆံုးျပန္လည္ေလ့လာျပီး တည့္မတ္သြားနိုင္လိမ့္မည္ ေျမွာ္လင့္သည္။

.

၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုေအာက္တြင္ ၾကံ့ဖြံ ့မဟုတ္သည့္ အျခားမည္သည့္ပါတီမွျဖစ္ေစ အရပ္သားတဦးက သမတ
အေနျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ကာ အစိုးရဖြဲ ့စည္းမည္ဆိုပါက ေျခနွစ္ဘက္သာရွိျပီး လက္နွစ္ဘက္မရွိသည့္ အစိုးရလိုျဖစ္ေန
သည္။ ညာလက္ရံုးသဖြယ္အားထား၇မည့္ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးအား သမတက ခန္ ့ထားခြင့္မရွိ။ သို ့ျဖစ္၍ ကာကြယ္
ေရး၀န္ၾကီး၏ ၾကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည့္ကာခ်ဳပ္မွတဆင့္ တပ္မေတာ္အား သမတ အာဏာ
စက္ျဖင့္ အမိန္ ့ေပး၍မရ။ ကာခ်ဳပ္ကို သမတ ကျဖဳတ္ခ်ခြင့္မရွိ။ ကာခ်ဳပ္က ျပန္ျဖဳတ္ခ်မွာကိုပင္ စိုးရိမ္ေနရသည္။ ဤသည္မွာ အစိုးရတြင္ ညာလက္ရုန္းကင္းမဲ့ေနသည့္ အေနအထားျဖစ္သည္။

.

ဘယ္ရုန္းလက္သဘြယ္ အသံုးခ်ရမည့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးအားလည္း သမတက ခန္ ့ထားခြင့္မရွိ။ သို ့ျဖစ္၍ ျပည္ထဲေရး ၀န္ၾကီး၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ ရွိေနသည့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန နွင့္ လံုျခံဳေရးအဖြဲ ့အစည္း
မ်ား ျဖစ္ေသာ ရဲတပ္ဖြဲ ့၊ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ ့၊ အမ်ိဳးသားေထာက္လွမ္းေရးဗ်ဴရို အစရွိသည့္အဖြဲ ့ အစည္းမ်ား
အား သမတ၏ အာဏာသည္ တိုက္ရိုက္သက္ေရာက္မႈမရွိ။ ထို ့အျပင္ဘယ္လက္ရုန္း၏ အစိပ္အပိုင္းတခုသဘြယ္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အစည္းမ်ားနွင့္ တိုက္ရိုက္ဆက္ဆန္ကာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမ်ားအား ထိေတြ ့ကိုင္
တြယ္ရမည့္ နယ္စပ္ေဒသေရးရာ ၀န္ၾကီးကလည္း သမတ ကို အမႈထားစရာမလို။ ဤသည္မွာ အစိုးရတြင္ ဘယ္
လက္ရုန္းကင္းမဲ့ေနသည့္ အေနအထားျဖစ္သည္။

.

NLD သည္ လူထုေထာက္ခံမႈျဖင့္နိုင္ငံေရးရာဇပလႅင္သို ့လွမ္းတက္သြားလိုက္နုိင္ေသာ္လည္း ၄င္းက ဖြဲ ့စည္းမည့္ အစိုးရသည္ ယင္းအေျခအေနကို ရင္ဆိုင္ေနရလွ်က္ရွိသည္။ လက္နွစ္ဘက္မဲ ့သလို ျဖစ္ေနေသာ NLD အစိုးရအဖြဲ ့အေနျဖင့္ တိုင္းျပည္ကို တစံုတရာမွ်ေ၀အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရနိုင္ရန္ အာဏာယူထားဆဲ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း
သစ္မ်ားနွင့္ ညွိရပါေတာ့သည္။ ၄င္းတို ့မၾကိဳက္တာမလုပ္ရဲ၊၄င္းတို ့ခ်မွတ္ထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းနွင့္ မေသြဖီရဲ၊ ၄င္းတို ့လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနွင့္ မဆန္ ့က်င္ရဲ၊ အမွားၾကီးမွန္းသိပါလွ်က္နွင့္ထုတ္ေဖၚမေျပာရဲ၊ မည္သည့္အပိုင္းကိုေတာ့ ၄င္းတို ့အစိုးရသစ္က တာ၀န္ခံနိုင္မည္၊ မည္သည့္အပိုင္းကိုေတာ့တာ၀န္မခံနိုင္ဟူ၍ပင္ တုိင္းျပည္ကို မေၾကျငာရဲဘဲ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့မႈၾကီးမ်ား၊ အဂတိလိုက္စားခဲ့မႈၾကီးမ်ားအပါအ၀င္ အမွားဟူသမွ်ကိုပါ NLD က တာ၀န္ယူဆက္ခံကာ ဆက္လက္ခ်ီတက္ရေတာ့မည္ဆိုပါမူ တိုင္းျပည္အတြက္ လြန္စြာရင္ေလးဘြယ္ပင္။

.

ဤအတိုင္းဆုိပါက ကာခ်ဳပ္က ဦးေဆာင္လွ်က္ အဆိုပါ ၀န္ၾကီးဌာန သံုးခုနွင့္ (အစိုးရ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့
အစည္းမ်ားဟု ဆိုေသာ္လည္း အစိုးမရနိုင္သည့္) လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အစည္းမ်ားက ထင္သလို ၾကမ္းၾကရမ္းၾက၊
လူထုကို ဆက္လက္ဖိနွိပ္ၾကမည့္က်ဴးလြန္မႈမ်ားအား (လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ သာဓကမွာထက္ ပိုမိုဆိုးရြားစြာ)
NLD အစိုး၇က လိုက္လံကာကြယ္ဖံုးဖိေပးရပါေတာ့မည္။ ယင္းသို ့ျပဳျခင္းျဖင့္ လူထုနွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ ့နို္င္သည္ ့ အေနအထားမ်ိဳးကို NLD မေလွ်ာက္လွမ္းသင့္ပါ။

.

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ NLD အေနျဖင့္ျဖစ္ေစ အာဏာလိုျခင္သည္ကို မည္သို ့မွ်ကန္ ့ကြက္
ရန္အေၾကာင္းမရွိ။ နိုင္ငံေရးပါတီေထာင္ျခင္းမွာ အာဏာရလို၍သာေထာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ တရားျဖစ္သည္။ သို ့၇ာတြင္ ျပည္တြင္းစစ္မီးကို ျငိမ္းေစျပီး တိုင္းျပည္တြင္းရွိအေျခခံလူထုမ်ား ဘ၀တိုးတက္မႈရွိေအာင္ အုပ္ခ်ဳပ္နိုင္စြမ္း
ရွိမည့္တကယ့္အာဏာကိုမူ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုေအာက္၌ မရနိုင္၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္လည္ပတ္ေရးကိုသာ ပံ့ပိုးေပးရာ
ေရာက္မည့္ အာဏာအက်ိဳးအပဲ့ကိုမွ်သာရနိုင္ပါမည္။ သို ့ျဖစ္၍ အာဏာလိုျခင္လွ်င္ တိုင္းျပည္အာဏာကို တကယ္
တန္းရေအာင္ယူနိုင္သည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ခင္းရန္လိုအပ္ပါမည္။ တဘက္တြင္လည္း NLD ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို နားလည္၍ ရနိုင္သည္။ သို ့၇ာတြင္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ ဆက္စပ္ကာ တျခမ္းပဲ ့အပစ္ရပ္
စာခ်ဳပ္အေပၚ အေျချပဳျပီး လက္ရွိစစ္အစိုးရခင္းထားေသာ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းမည္
ဆိုလွ်င္မူ စစ္မွန္သည့္ အာဏာရမည္မဟုတ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္လည္း ေ၀းပါမည္။

.

သို ့ျဖစ္၍ NLD သည္ မိမိ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမဟာဗ်ဴဟာကို ရွာေဖြတည္ေဆာက္ရန္လိုအပ္လာပါေတာ့သည္။

.

ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ခဲ့ရာ၌ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ျပီဟု NLD က ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည္။ လူထုက NLD အား မဲေပး
ခဲ့ရာတြင္လည္း NLD က ဦးေဆာင္ကာ ေျပာင္းလဲေပးလိမ့္မည္ဟူေသာ ေျမွာ္မွန္းခ်က္ျဖင့္ ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုမူ
လူေတြသာ ေျပာင္းသြားတယ္၊ (ဥပေဒေတြ ေျပာင္းရန္ေ၀းလို ့) မူေတြဘာမွ မေျပာင္းပါလား ဟု သံုးသပ္လာၾကမည္
ဆိုရင္ NLD ၏ နိုင္ငံေရးဂုဏ္သိကၡာကို ၾကီးမားစြာ ထိခုိက္နိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥတြင္
အေရးအၾကီးဆံုးျဖစ္သည္။ လက္ရွိ စစ္အစိုးရခ်မွတ္ထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္းဆက္ေလွ်ာက္မည္ဆိုလွ်င္ NLD အစိုးရသည္ စစ္အစိုးရသာ ျဖစ္ပါမည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသည္ စစ္မီးလွ်ံမည့္ ညီလာခံသာ ျဖစ္ပါမည္။ ဒီမိုကရက္
တစ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသည္ ေနာက္ထပ္နွစ္တရာတိုင္ ေပၚလာနိုင္ဘြယ္မရွိပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ ယခုက်င္း ပမည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသည္ က်င္းပခဲ့ျပီးျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားညီလာခံနွင့္ ကြက္တိတူေနသည့္အျပင္ ပိုဆိုးေသာ
ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားေပၚေပါက္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယင္းတို ့မွာ အဘယ္နည္း။

.
ေအာင္ထူး
(လူ ့အခြင့္အေရးေရွ ့ေန၊ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္တည္ေထာင္သူ)
Website: legalaidnetwork.org
Email:legalaidnetwork@gmail.com
ဇန္န၀ါရီလ (၉) ရက္ ၂၀၁၆ ခုနွစ္

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.