ျငိမ္းခ်မ္းေရး စစ္တမ္း (၁၉) – မျငိမ္းခ်မ္းနိုင္တဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (အပိုင္း – ၃)

U Aung Htoo

.

NLD က နိုင္ငံေရးမဟာဗ်ဴဟာ ဒုတိယ အမွားကို ထပ္မံက်ဴးလြန္ဦးေတာ့မွာလား။
“တနိုင္ငံလံုး အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ NCA တြင္ တရားဝင္ႏုိင္ငံေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ပာူ၍သာ ေရးသားထားၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟု ေရးသားထားျခင္းမရွိသည့္အတြက္” ဟူ၍ အေၾကာင္းျပကာ စစ္အစိုးရက NLD၏အခန္းက႑ကို ေသးသိမ္ေစလိုက္သည္။ နုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ
၌ သဲသဲလႈပ္မွ် အနုိင္ရခဲ့သည့္ NLD ကို (လႊတ္ေတာ္အမတ္တေနရာမွ် အနိုင္မရခဲ့သည့္ ) နိုင္ငံေရးပါတီအမ်ားစုၾကီး နွင့္ တန္းတူထားကာ ကိုယ္စားလွယ္တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳသည္။ ဤသည္ကို အမ်ိဳးသား ညီလာခံတံုးကကဲ့သို ့ပင္ NLD က လက္ခံလိုက္ေၾကာင္းၾကားသိရျပန္သည္။

.
လက္နက္ကိုင္ရွစ္ဖြဲ ့မွ်နွင့္သာ လက္မွတ္ထိုးထားရံုမက စာခ်ဳပ္၏ ေခါင္းစဥ္နွင့္ ဆန္ ့က်င္ကာ တနိုင္ငံလံုး
အပစ္ရပ္ရန္ပင္ တတ္နိုင္စြမ္းမရွိေသာ NCAအေပၚအေျခခံထားသည့္ နုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္ကို NLD က လြယ္လင့္တကူလက္ခံလိုက္မည္ဆိုပါက ၾကီးမားေသာ နိုင္ငံေရး မဟာဗ်ဴဟာ အမွားတခုကို ဒုတိယ အၾကိမ္ ထပ္ မံ က်ဴးလြန္ရာေရာက္သြားနိုင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ အပ်က္သေဘာေဆာင္သည့္သက္ေရာက္မႈမွာ ၾကီးမားက်ယ္
ျပန္ ့မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။

.
၂၀၁၅ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန ့တြင္ NCA ကို လက္မွတ္ေရးထိုး ရာ၌ သက္ေသအျဖစ္ပါ၀င္
ေစရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဖိတ္ေခၚေသာအခါ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အစည္းမ်ားအားလံုးမပါ
၀င္သျဖင့္ လက္မွတ္မထိုးနိုင္ေၾကာင္း၊ ရန္တိုက္ေပးသလို ျဖစ္ေနမည္ကို စိုး၇ိမ္ေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာကာ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။ ဤရပ္တည္ခ်က္အေပၚ ျပည္သူလူထုမ်ား အထူးသျဖင့္ ထိုစဥ္က NCA ကို လက္မွတ္မထိုးဘဲ စုစည္းရပ္ခံခဲ့ၾကသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အစည္းမ်ားက တန္ဘိုးထားခဲ့ၾကသည္။ ယခုမူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နွင့္ NLD သည္ ဤရပ္တည္ခ်က္ကို ၄င္းတုိ ့ကိုယ္တိုင္ ခ်ိဳးေဖါက္ခဲ့ေခ်ျပီလား။

.
NLD က ယင္းသို ့ေသာရပ္တည္လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုပါက NCAလက္မွတ္မထိုးဘဲ က်န္ေနသည့္တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အစည္းမ်ားအား ပစ္ပယ္လိုက္ရာက်ပါမည္။ စစ္အစိုးရလုပ္ေနသည့္ NCA ကို အေျခခံမည့္ အတု
အေယာင္ေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္တခုလံုးအား အသိအမွတ္ျပဳေပးလိုက္ရာလည္း ေရာက္သြားပါမည္။ စစ္အစိုးရခင္း ထားသည့္ NCA ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတုိင္းသာ NLD က ဆက္လက္ေဖၚေဆာင္မည့္ အေနအထား
အားေဖၚျပလိုက္သလိုလည္းျဖစ္ပါမည္။ ယင္းမွာ မဟာဗ်ဴဟာ အမွားဟု သံုးသပ္ရသည့္ ပထမ အေၾကာင္း ျဖစ္သည္။

.
ဒုတိယအေၾကာင္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ အနိုင္ရသူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ ့စည္းထားသည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒကို ေရးဆြဲခြင့္၊ ျပင္ဆင္ခြင့္ စသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ရွိရမည္ ဟူေသာ အခ်က္ကို NLD  ကိုယ္တိုင္က ျငင္းပယ္ လိုက္ရာေရာက္မည္ျဖစ္ျခင္းပင္။ ေရြးေကာက္ပြဲအနိုင္ရ NLD ၏ တာ၀န္သည္ ဖြဲ ့စည္းပံုကို ကိစၥကို တိုက္ရိုက္ကိုင္
တြယ္သြား၇န္သာ ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုျပင္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို လက္ခံထားေသာ NLD သည္ မိမိတို ့အမ်ားစု
အသာစီးရထားေသာ လႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္ ဤဖြဲ ့စည္းပံုျပသနာကို ကိုင္တြယ္သြားသင့္သည္။ ယခုမူ ယင္းနွင့္ ဆန္ ့က်င္ကာ ျပည္သူလူထုက အခြင့္အာဏာအပ္နွင္းထားေသာ လႊတ္ေတာ္အား ျပင္ပမွ အဖြဲ ့အစည္းတခုက ဖြဲ ့စည္းပံုကိစၥကို အဓိက ဦးတည္လွ်က္ သံမဏိၾကိဳးၾကီးတခုျဖင့္ လွမ္းျပီးခ်ဳပ္ေနွာင္မႈကို NLD က လိုလိုလားလား
လက္ခံလိုက္ျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ပါ။

.
တတိယ အေၾကာင္းမွာ လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရ စသည္မ်ား ဖြဲ ့စည္း လည္ပတ္ျပီးေနာက္တြင္ NLD ကိုယ္တိုင္
ကိုလည္း ထိခိုက္ေစေတာ့မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ ဒီဇဘၤာလ (၁၄၊ ၁၅) ရက္ေန ့မ်ားတြင္ က်င္းပခဲ့
သည့္ တတိယအၾကိမ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) (NLD ပါ၀င္တက္ေရာက္သည့္) အစည္း
အေ၀းမွ အတည္ျပဳလိုက္သည္ ဟု ဆိုေသာ နုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္ အပုဒ္ ၁၄  “အေကာင္အထည္
ေဖာ္ျခင္း” ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းေဖၚျပထားသည္။

.
၁၄ (၁)။ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ပါရွိေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားနွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ရွိေစ ရန္ ဥပေဒအသစ္မ်ားျပဌာန္းျခင္း၊ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း တို ့ကို လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္ နွင့္ အစိုးရ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားမွ မိမိတို ့သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားရမည္။

.
၁၄ (၂)။ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္
သြားရမည္။

.
အထက္ပါ အပုိဒ္ နွစ္ခုအရဆိုလွ်င္ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသည္ ေပၚေပါက္လာမည့္ လႊတ္ေတာ္
နွင့္ အစိုးရ ၏ အထက္တြင္ရွိေနသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွ ေမြးဖြားေပၚထြက္လာမည့္ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူ
စာခ်ဳပ္တြင္ ပါရွိေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားနွင့္ ဆန္ ့က်င္ကာ NLD ဦးေဆာင္သည့္ လႊတ္ေတာ္သည္ ဥပေဒအသစ္
မ်ားျပဌာန္းခြင့္မရွိ။ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္၊ ပယ္ဖ်က္ ခြင့္မရွိ။ ဤသည္ကို  NLD က လက္ခံလိုက္မည္ဆိုပါက ဥပေဒေၾကာင္းအရ အဘယ္မွ် ရင္နာဘြယ္ေကာင္းပါသနည္း။ NLD ဦးေဆာင္သည့္ လႊတ္ေတာ္က ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ ့စည္းပံုေပၚထြန္းေရးလမ္းေၾကာင္းကို ဦးတည္မည္ဆိုၾကပါစို ့။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကေန ထြက္ေပၚလာ
မည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားက ယင္းကိုပိတ္ထား (Block) လုပ္ထားလွ်င္ မည္သို ့ျဖစ္မည္နည္း။ လူထု၏ အေျခခံ
လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ထိခိုက္ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒေဟာင္းမ်ားအား လႊတ္ေတာ္က ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း ျပဳလိုမည္ဆုိပါစို ့။ ယင္းတို ့ကိုလည္း အလားတူ ပိတ္ထားလွ်င္ မည္သို ့လုပ္ၾက မည္နည္း။

.
ေအာင္ထူး
(လူ ့အခြင့္အေရးေရွ ့ေန၊ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္တည္ေထာင္သူ)
Website: legalaidnetwork.org
Email:legalaidnetwork@gmail.com
ဇန္န၀ါရီလ (၉) ရက္ ၂၀၁၆ ခုနွစ္

Leave a Reply

Your email address will not be published.