အယ္လ္ဂ်ာဇီယာ သတင္းဌာနမွ ရိုဟင္ဂ်ာအေရး “Genocide Agenda” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္တင္ဆက္

genocide_agenda

အယ္လ္ဂ်ာဇီယာ သတင္းဌာနမွ “Al Jazeera Investigates – Genocide Agenda” အမည္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရိုဟင္ဂ်ာလူနည္းစုအေပၚ လူမ်ိဳးတုန္း သုတ္သင္မႈ၏ အဓိက တာဝန္ရွိသူမွာ ဗမာအစိုးရအဖြဲ႕မွ ျဖစ္ျပီး စစ္တပ္အတြင္းမွ စတင္ကာ မြတ္စလင္မုန္းတီးေရး လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ သင္တန္းေပးေနေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ရုပ္/သံ သတင္းတင္ဆက္ထားသည္။

 

ယခင္ကလည္း အယ္လ္ဂ်ာဇီယာ သတင္းဌာနမွ “Al Jazeera Investigates : The Hidden Genocide” ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႕အား လူမ်ိဳးတုန္း သုတ္သင္မႈ မွတ္တမ္းအား ေဖာ္ျပခဲ့ျပီးသည္။ အလားတူ ျမန္မာမြတ္စလင္တို႕အေပၚ ဖိႏွိပ္အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအားလည္း အယ္လ္ဂ်ာဇီယာ ၏ “Inside Story” အစီအစဥ္အတြင္း “Is ethnic unrest brewing in southeast Asia?” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ တင္ဆက္ခဲ့သည္။

 

ေအာက္တိုဘာ (၂၆) ရက္ေန႕က တင္ဆက္ခဲ့ေသာ “Al Jazeera Investigates – Genocide Agenda” ရုပ္သံအား ျပန္လည္ တင္ဆက္ထားသည္။

 

[youtube UrQRYrpp2cI]

 

ကိုးကား- Al-Jazeera

Leave a Reply

Your email address will not be published.