ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္း – (၂၀၁၅) အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ လူနည္းစုတို႕၏ အေျခအေန

2015-rohingya-03

(၂၀၁၅) ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ က်င္းပမည့္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲၾကီး နီးကပ္လာျပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း အဖိႏွိပ္ခံ ရိုဟင္ဂ်ာ လူနည္းစုတို႕၏ ဘဝအေျခအေနမွာ တိုးတက္လာျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း Freedom House အဖြဲ႕မွ သတင္းသမား Russell Raymond က ရုပ္ပုံသတင္း တင္ဆက္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရး ဆုံးရွုံးခဲ့ရျပီး ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ပိတ္မိေနေသာ ရိုဟင္ဂ်ာတို႕က ၎တို႕ လိုအပ္ေနသည္မွာ လြတ္လပ္မႈျဖစ္ျပီး လြတ္လပ္မႈမရရွိေသးဘဲ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ အစားအစာ အကူအညီတို႕ရရွိရန္မွာ မလြယ္ကူဟု ဆိုသည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အရပ္သားအစိုးရ အသြင္ကူးေျပာင္းျပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သုံးခ်ိန္၌ ရိုဟင္ဂ်ာတို႕မွာ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္မႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႕အခြင့္အေရး ရလဒ္ေကာင္းမ်ားအား ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ မရရွိခဲ့ေပ။

 

 

မၾကာမီက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု Holocaust Memorial Museum မွ ရိုဟင္ဂ်ာတို႕၏ အေျခအေနအား လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ အေနအထား၏ တင္ၾကိဳနမိတ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္သည္။

 

 

(၁၉၈၂) ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ ဆုံးရွုံးေနေသာ ရိုဟင္ဂ်ာတို႕မွာ ယခင္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးခြင့္ ရရွိခဲ့ျပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုက်င္းပမည့္ (၂၀၁၅) ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ မဲေပးခြင့္ စာရင္းတြင္ ခ်န္လွပ္ထားရွိျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

 

 

အက်ည္းတန္ေသာ ျဖစ္စဥ္မွာ ယခင္ကာ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီ၏ အမတ္အျဖစ္  လႊတ္ေတာ္အတြင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ဦးေရႊေမာင္အား မိဘတို႕က ႏိုင္ငံျဖစ္မႈတြင္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ရာမ်ား ပါဝင္သည္ဟု စြပ္စြဲက တသီးပုဂၢလအမတ္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္အား ပိတ္ပင္လိုက္သည္။

 

 

ျမန္မာအစိုးရမွ ဝိႈက္ကတ္ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ရိုဟင္ဂ်ာတို႕အား မဲေပးခြင့္ျပဳရန္ သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီ ဘုန္းၾကီးမ်ားႏွင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႕၏ ကန္႕ကြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပန္လည္ ပိတ္ပင္ခဲ့ရသည္။

 

 

(၂၀၁၂) ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ စတင္ကာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ရိုဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္တို႕၏ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ား၊ ေနအိမ္အေဆာက္အဦး အေျမာက္အမ်ား ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည္။

 

ကိုးကား – Freedom House

Leave a Reply

Your email address will not be published.