လက္နက္ကုန္သည္ ဧရာမဘီလူးၾကီး အေမရိကန္

 

အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ သုေတသနဌာနမွ ေနာက္ဆုံးျပဳစုထားေသာ ႏွစ္စဥ္စစ္တမ္းအရ “လက္နက္ေရာင္းခ်စီးပြါးေရး“၌ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ မည္သူမွ လိုက္မမွီေသာ ဧရာမဘီလူးၾကီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

 

၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္း ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ားသို႕ လက္နက္ေရာင္းခ်မႈတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ စုစုေပါင္းေစ်းကြက္၏ ၄၄ ရာခိုင္းႏွုန္းရွိျပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ၇၉ ရာခိုင္းႏွုန္းအထိ တိုးတက္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။

 

၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္း ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ားသို႕ လက္နက္ေရာင္းခ်မႈ

 

ဖြံ႕ျဖိဳးျပီး၊ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာသို႕ လက္နက္ေရာင္းခ်မႈတြင္ကား ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အတြင္း စုစုေပါင္းေစ်းကြက္၏ ၃၁ ရာခိုင္းႏွုန္းရွိျပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း ၄၄ ရာခိုင္းႏွုန္းအထိ တိုးလာခဲ့သည္။

 

ေရာင္းခ်ရေငြတန္ဖိုးမွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၆၆.၃ ဘီလီယံ တန္ဖိုးရွိခဲ့ျပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ၂၁.၄ ဘီလီယံ ရွိခဲ့သည္။

 

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ လက္နက္ တင္ပို႕ ေရာင္းခ်မႈသည္ အေမရိကန္သမိုင္း၌ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း အၾကီးမားဆုံး ေရာင္းခ်မႈျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

 

Ref: http://nation.time.com/2012/08/28/theres-no-business-like-the-arms-business-2/

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.